ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ

Η σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σκιάθου έγινε το 1988  (ΦΕΚ 111Α/3-5-1989)  και λειτουργεί σε πλήρη μορφή από το 1991 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα (ειδικού σκοπού σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006) και λειτουργεί με τους κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. Ταυτόχρονα όμως εφαρμόζει και διατάξεις που αφορούν στο δημόσιο τομέα εφόσον στα σχετικά νομοθετήματα υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου είναι μια μικρή Δ.Ε.Υ.Α. αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός του μόνιμου πληθυσμού (3.700 υδρόμετρα) που εξυπηρετείται από τα δίκτυα και τις υποδομές της.

Η διακύμανση όμως του εξυπηρετούμενου πληθυσμού (χειμώνα – καλοκαίρι) είναι αυτή που υποχρεώνει την επιχείρηση να λειτουργεί και να συντηρεί δίκτυα και εγκαταστάσεις για πολλαπλάσιο πληθυσμό.

Τα αντικείμενα της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου είναι:

• Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, των γεωτρήσεων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων.

• Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, των αντλιοστασίων αποχέτευσης καθώς επίσης και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.

• Έκδοση και είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης.

• Σύνταξη και εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

• Αστυνόμευση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και εφαρμογή του κανονισμού δικτύων.